بازگشت به اینترنت بانک
اینجانب به عنوان "صاحب سپرده" متقاضی استفاده از کانال اینترنت بانک شهر بوده و در کمال صحت و سلامت کلیه مفاد بندهای ذیل را خوانده و موردقبول و پذیرش ایشان می باشد:
 1. صاحب سپرده/وکیل/نماینده وی (اصالتاً و نیابتاً) متعهد به حفظ نام کاربری و رمز عبور کانال اینترنت بانک برای خود و عدم افشاء آن نزد اشخاص ثالث می باشند و با امضای این شرایط و مقررات، علم و اطلاع کامل خود را از کلیه ضوابط مربوط به خدمات بانکداری اینترنتی و همچنین شرایط و مقررات سپرده های بانکی اعلام نموده اند.
 2. در صورتی که تراکنش موفقی در سیستم های نرم افزاری بانک از طریق کانال اینترنت بانک ثبت شده اما از سپرده مربوطه کسر نشده باشد، بانک حق و اختیار دارد نسبت به انسداد و برداشت مبلغ تراکنش از سپرده های مرتبط، رأساً و بدون اعلام قبلی اقدام نماید.
 3. چنانچه صاحب سپرده/وکیل/نماینده قانونی مشتری وجه مذکور در بند (2) را برداشت نمایند، می بایست وجه مزبور را حداکثر ظرف مدت زمان یک روز به بانک مسترد نماید و در صورت عدم استرداد وجه موصوف، بانک حق و اختیار دارد رأساً و بدون اعلام قبلی و انجام تشریفات قضایی و قانونی به برداشت وجه و خسارت و سایر هزینه های مترتبه از محل کلیه سپرده ها و سایر اموال و دارایی های صاحب سپرده نزد خود به تسویه وجوه مبادرت نماید.
 4. بانک حق و اختیار دارد نسبت به برداشت هزینه¬های حق عضویت و کارمزد مربوط به هر درخواست متعهد از حساب/حسابهای متعهد نزد بانک رأساً اقدام نماید. حق عضویت و کارمزد مربوط به هر درخواست، سالیانه تعیین و اعمال خواهد گردید و تابع مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 5. سقف مجاز نقل و انتقالات در سیستم بانکداری اینترنتی مطابق با ضوابط و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک شهر دراین خصوص می باشد.
 6. در صورتی که بانک کتباً از فوت، حجر و ورشکستگی صاحب سپرده مطلع گردد یا از مراجع ذی صلاح قانونی دستور بازداشت یا مسدود نمودن سپرده ایشان را دریافت نماید. بانک کدکاربری و سرویس کانال اینترنت بانک را غیرفعال و طبق شرایط و مقررات مربوطه عمل می نماید.
 7. بانک می تواند به منظور اجرای قوانین و مقررات مصوب در شرایط و مقررات سیستم بانکداری اینترنتی تغییرات لازم را اعمال و بروز رسانی کند و این تغییرات را از طریق وب سایت بانک و یا پیام کوتاه و یا پست الکترونیکی و.... اعلام نماید.
 8. از آنجائیکه در این سرویس، کد امنیتی فعال سازی امکان ویرایش رمز عبور کانال اینترنت بانک به شماره تلفن همراه صاحب سپرده/وکیل/نماینده قانونی وی ارسال می گردد. لذا صاحب سپرده/وکیل/نماینده قانونی وی در اعلام شماره تلفن همراه صحیح هنگام افتتاح حساب می بایست دقت و مراقبت لازم را مبذول نمایند. بدیهی است و در صورت استفاده از شماره تلفن همراه اشخاص دیگر، کد امنیتی برای آنان ارسال و مسئولیت و عواقب سوء ناشی از این اقدام با صاحب سپرده خواهد بود.
 9. مسئولیت عدم استفاده صحیح و یا سوء استفاده از کانال اینترنت بانک به هر نحو که موجب ورود خسارت یا هزینه گردد، با این بانک نمی باشد.
اینجانب با علم و اطلاع کامل از مندرجات فوق ضمن تائید صحت مندرجات ابرازی به طور قطع و غیر قابل برگشت مسئولیت و عواقب ناشی از کلیه توافقات فوق را می پذیرم و بدینوسیله حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی درخصوص مفاد این توافقنامه را از خود سلب و ساقط می نمایم.
اینجانب به عنوان "صاحب سپرده" متقاضی استفاده از کانال اینترنت بانک شهر بوده و در کمال صحت و سلامت کلیه مفاد بندهای ذیل را خوانده و موردقبول و پذیرش ایشان می باشد:
 1. صاحب سپرده/وکیل/نماینده وی (اصالتاً و نیابتاً) متعهد به حفظ نام کاربری و رمز عبور کانال اینترنت بانک برای خود و عدم افشاء آن نزد اشخاص ثالث می باشند و با امضای این شرایط و مقررات، علم و اطلاع کامل خود را از کلیه ضوابط مربوط به خدمات بانکداری اینترنتی و همچنین شرایط و مقررات سپرده های بانکی اعلام نموده اند.
 2. در صورتی که تراکنش موفقی در سیستم های نرم افزاری بانک از طریق کانال اینترنت بانک ثبت شده اما از سپرده مربوطه کسر نشده باشد، بانک حق و اختیار دارد نسبت به انسداد و برداشت مبلغ تراکنش از سپرده های مرتبط، رأساً و بدون اعلام قبلی اقدام نماید.
 3. چنانچه صاحب سپرده/وکیل/نماینده قانونی مشتری وجه مذکور در بند (2) را برداشت نمایند، می بایست وجه مزبور را حداکثر ظرف مدت زمان یک روز به بانک مسترد نماید و در صورت عدم استرداد وجه موصوف، بانک حق و اختیار دارد رأساً و بدون اعلام قبلی و انجام تشریفات قضایی و قانونی به برداشت وجه و خسارت و سایر هزینه های مترتبه از محل کلیه سپرده ها و سایر اموال و دارایی های صاحب سپرده نزد خود به تسویه وجوه مبادرت نماید.
 4. بانک حق و اختیار دارد نسبت به برداشت هزینه¬های حق عضویت و کارمزد مربوط به هر درخواست متعهد از حساب/حسابهای متعهد نزد بانک رأساً اقدام نماید. حق عضویت و کارمزد مربوط به هر درخواست، سالیانه تعیین و اعمال خواهد گردید و تابع مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 5. سقف مجاز نقل و انتقالات در سیستم بانکداری اینترنتی مطابق با ضوابط و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک شهر دراین خصوص می باشد.
 6. در صورتی که بانک کتباً از فوت، حجر و ورشکستگی صاحب سپرده مطلع گردد یا از مراجع ذی صلاح قانونی دستور بازداشت یا مسدود نمودن سپرده ایشان را دریافت نماید. بانک کدکاربری و سرویس کانال اینترنت بانک را غیرفعال و طبق شرایط و مقررات مربوطه عمل می نماید.
 7. بانک می تواند به منظور اجرای قوانین و مقررات مصوب در شرایط و مقررات سیستم بانکداری اینترنتی تغییرات لازم را اعمال و بروز رسانی کند و این تغییرات را از طریق وب سایت بانک و یا پیام کوتاه و یا پست الکترونیکی و.... اعلام نماید.
 8. از آنجائیکه در این سرویس، کد امنیتی فعال سازی امکان ویرایش رمز عبور کانال اینترنت بانک به شماره تلفن همراه صاحب سپرده/وکیل/نماینده قانونی وی ارسال می گردد. لذا صاحب سپرده/وکیل/نماینده قانونی وی در اعلام شماره تلفن همراه صحیح هنگام افتتاح حساب می بایست دقت و مراقبت لازم را مبذول نمایند. بدیهی است و در صورت استفاده از شماره تلفن همراه اشخاص دیگر، کد امنیتی برای آنان ارسال و مسئولیت و عواقب سوء ناشی از این اقدام با صاحب سپرده خواهد بود.
 9. مسئولیت عدم استفاده صحیح و یا سوء استفاده از کانال اینترنت بانک به هر نحو که موجب ورود خسارت یا هزینه گردد، با این بانک نمی باشد.
اینجانب با علم و اطلاع کامل از مندرجات فوق ضمن تائید صحت مندرجات ابرازی به طور قطع و غیر قابل برگشت مسئولیت و عواقب ناشی از کلیه توافقات فوق را می پذیرم و بدینوسیله حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی درخصوص مفاد این توافقنامه را از خود سلب و ساقط می نمایم.
لطفا بلیت امنیتی ارسال شده به شماره همراه زیر را وارد کنید.
بلیت امنیتی را دریافت نکرده اید؟ لطفا 00:00 منتظر بمانید.
لطفا اطلاعات کارت را برای اعتبارسنجی وارد کنید.
برای ورود رمز اینترنتی کارت خود باید از رمز دوم ایستا و یا برنامک رمزنت نصب شده بر روی تلفن همراه خود استفاده نمایید.
نکات امنیتی
روشن است Caps Lock 
روشن است Caps Lock 
نکات امنیتی
 • نام کاربری ترکیبی از حرف، عدد، نقطه (.)، خط تیره (-) و زیرین خط (_) می باشند.
 • نام کاربری می بایست با حروف کوچک انگلیسی آغاز شود.
 • استفاده از حروف بزرگ در نام کاربری مجاز نیست.
 • استفاده از حروف غیرانگلیسی در نام کاربری مجاز نیست.
 • طول نام کاربری باید حداقل ۵ و حداکثر ۳۰ کاراکتر باشد.
 • برای امنیت بیشتر از صفحه کلید مجازی استفاده نمایید.
 • بهتر است برای داشتن رمزی با ضریب امنیتی بالا، از "ترکیب کاراکترهای حرفی (کوچک و بزرگ) و عددی" و همچنین "نمادها (!,@,#,$,%,…)" استفاده نمایید.
 • رمز عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است.
 • لطفا از به کار بردن نام، نام خانوادگی، شماره پرسنلی و اطلاعاتی که به صورت عمومی تعریف می‌شوند و در دسترس قرار می گیرند پرهیز فرمایید.
اکنون می توانید با نام کاربری و رمز عبور انتخابی وارد شوید.
برای بازگشت به اینترنت بانک اینجا کلیک کنید.